Mozzart HELP

Uslovi korišćenja

Pravila broj: 21/2017

Datum: 28.12.2017. godine

Na osnovu člana 89. Zakona o igrama na sreću (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 11/12), direktor privrednog društva “MOZZART” d.o.o. Banja Luka, Bulevar srpske vojske 17, donosi:

OPŠTA PRAVILA INTERNET IGARA NA SREĆU I OSNOVNE ODREDBE

 1. Predmet Pravila

Član 1.

Ovim Pravilima o priređivanju igara na sreću putem globalne internet mreže (u daljem tekstu: Pravila ili Pravila igara) utvrđuju se i regulišu ugovorni odnosi između priređivača – privrednog društva „Mozzart“ d.o.o. Banja Luka, Bulevar srpske vojske 17, koje je registrovano kod Okružnog privrednog suda u Banja Luci, MBS 1-17434-00, kao priređivača igre (u daljem tekstu: priređivač) i fizičkog lica registrovanog kao igrača u igrama (u daljem tekstu: igrač).

Član 2.

Internet igre na sreću se priređuju putem globalne internet mreže, posredstvom web-site priređivača na adresi www.mozzartbet.ba ili na drugoj internet adresi i stranici koje priređivač naknadno objavi sa istom namjerom, sa aplikacijom za igre na sreću (u daljem tekstu: veb-sajt).

Ugovorni odnosi između priređivača i igrača stupaju na snagu zaključenjem registracije na veb-sajtu kroz koju igrač prihvata ova Pravila. Ovaj ugovorni odnos zaključuje se na neodređeno vrijeme i svaka ugovorna strana ga može otkazati.

Član 3.

Ova Pravila čine cjelokupni pravni okvir za priređivanje i učestvovanje u internet igrama na sreću.

2.  Značenje pojedinih pojmova

Član 4.

U smislu ovih Pravila pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

 • informacioni sistem priređivanja je računarski sistem priređivača pomoću kojih se igra priređuje, a uključuje „hardware“ (u daljem tekstu: hardver), operativni sistem i aplikacijsku programsku podršku;
 • korisničko ime je jedinstvena kombinacija znakova (naziv) pod kojim sistem evidentira igrača, a zajedno sa lozinkom koristi se za pristup sistemu priređivanja;
 • lozinka je kombinacija brojeva i/ili slova i znakova poznata samo igraču i predstavlja potvrdu identiteta igrača prilikom pristupa i korišćenja sistema priređivanja;
 • adresa elektronske pošte igrača je validna, lična adresa elektronske pošte igrača, koja se unosi u aplikaciju za registraciju igrača (u daljem tekstu: e-mail adresa);
 • korisnički nalog je lični elektronski nalog pojedinačnog igrača u igri na sreću preko interneta koji se kreira na aplikaciji priređivača prilikom registracije igrača i kome je pristup zaštićen korisničkim imenom i lozinkom igrača;
 • evidencioni račun je jedinstveni virtuelni račun igrača dodijeljen od strane priređivača u centralnom sistemu priređivanja. Unutar evidencionog računa evidentiraju se sve finansijske transakcije i transakcije od igara (e-potvrde);
 • tekući račun je transakcioni bankovni račun igrača na koji se vrše isplate sredstava sa njegovog evidencionog računa;
 • identifikacioni broj igrača ili jedinstveni broj računa (broj evidencionog računa), koji se koristi za raspoznavanje igrača u evidenciji igrača u sistemu priređivača, je jedinstveni višeznačni broj igrača dodijeljen od strane priređivača u centralnom sistemu priređivanja koji određuje evidencioni račun igrača, a koristi se pri uplati sredstava na evidencioni račun igrača;
 • članska karta je karta koja glasi na ime igrača i koja sadrži jedinstveni broj članske karte i dobija se nakon uspješno završenog drugog koraka registracije igrača za učešće u internet igrama na sreću kod priređivača;
 • elektronska potvrda o uplati (e-potvrda) je elektronski zapis potvrde o uplati igre označen identifikacionim brojem igrača koji se nalazi na evidencionom računu igrača u centralnom sistemu priređivača;
 • evidenciona uplata su novčana sredstva deponovana na evidencionom računu igrača za potrebe učešća u internet igrama na sreću kod priređivača;
 • korisnički servis je servis podrške igračima koji priređivač obezbjeđuje u skladu sa uputstvima na aplikaciji za igru;
 • bonus sredstva su sredstva za promociju igara koje dodjeljuje priređivač na evidencioni račun igrača i mogu se koristiti samo za uplatu igara i ne mogu biti isplaćeni sa evidencionog računa igrača.

II   REGISTRACIJA IGRAČA

 1. Registracija i uslovi za registraciju

Član 5.

Registracija igrača je proces preuzimanja i čuvanja podataka o igraču u informacionom sistemu priređivača poslije čega igrač može da pristupi internet igrama na sreću.

Za učestvovanje u internet igrama na sreću mogu se registrovati samo punoljetna lica koja posjeduju važeću e-mail adresu.

2.  Postupak registracije

Član 6.

Igrači se registruju putem veb-sajta priređivača, popunjavanjem aplikacije za registraciju. Tokom postupka registracije igrač je dužan tačno popuniti slijedeće podatke:

 1. Lični podaci: ime, prezime, datum rođenja igrača, e-mail adresa, korisničko ime, lozinka,

izbor tajnog ličnog pitanja sa unosom odgovarajućeg odgovora igrača, potvrdu da je igrač upoznat i da prihvata Pravila igara (prvi korak registracije).

 1. Podaci za učešće u igri: JMBG (ukoliko je igrač lice koje ima državljanstvo Republike Srpske), broj lične karte igrača, mjesto i država rođenja, adresa prebivališta (država, grad i ulica i broj) i jedinstveni broj članske karte igrača (drugi korak registracije).

U slučaju neunosa ličnih podataka igrač se ne može registrovati. Nakon upisa podataka iz prvog koraka i prihvatom Pravila od strane igrača, priređivač šalje igraču aktivacioni e-mail, te igrač klikom na link u e-mailu potvrđuje ispravnost svoje e-mail adrese. Tek nakon potvrde linka iz aktivacionog e-maila igrač se može prvi put prijaviti u informacioni sistem priređivača.

Ukoliko igrač želi da pristupi igri dužan je da u prostorijama u kojima priređivač priređuje igre na sreću u skladu sa Zakonom o igrama na sreću za koje postoji važeća licenca, zaposlenom kod priređivača prezentuje lični dokument (važeća lična karta ili pasoš). Po uspješno izvršenoj provjeri punoljetnosti igrača, igrač će dobiti člansku kartu sa jedinstvenim brojem članske karte.

Unosom podataka za učešće u igri (drugi korak registracije), igrač može da pristupi internet igrama na sreću.

Član 7.

U slučaju navođenja netačnih podataka prilikom registracije, priređivač ima pravo poništiti registraciju igrača, te isključiti igrača iz cjelokupne ponude priređivača i uskratiti mu eventualni dobitak.

Igrač ne smije dopustiti drugoj osobi upotrebu svoje lozinke i korisničkog imena. Igrač prihvata potpunu odgovornost za posljedice nastale nepridržavanjem ove odredbe, a priređivač ne snosi nikakvu odgovornost za posljedice nastale zbog ove zloupotrebe.

Igrač može registrovati samo jedan nalog na internet stranici priređivača i imati samo jedan virtuelni račun igrača, te priređivač zadržava pravo da u slučaju prepoznavanja takve zloupotrebe, sve korisničke naloge trenutno ugasi i poništi sve transakcije izvršene sa tih naloga.

Priređivač zadržava pravo da igraču ugasi korisnički nalog, te zatvori virtuelni račun, uskrati eventualni dobitak i sve njegove transakcije proglasi nevažećima i poništi u slučaju manipulacija ili prevara kao i u slučaju povrede odredbi ovih Pravila, ako igrač uplaćuje sredstva stečena preko kriminalnih i/ili nelegalnih aktivnosti, ili isplaćuje sredstva na transakcijske račune koje nije ovlašćen koristiti.

III   UPRAVLJANE EVIDENCIONIM RAČUNOM

 1. Pristup računu

Član 8.

Igraču je dozvoljeno otvaranje i korišćenje samo jednog evidencionog virtuelnog računa, kome može pristupiti samo uz unos ispravnog korisničkog imena i lozinke. Igrač je dužan čuvati svoje korisničko ime i lozinku i sam snosi odgovornost za materijalne i nematerijalne posljedice raspolaganja evidencionim računom kao i za njegovu zloupotrebu od strane neovlašćenih osoba.

2.  Stanje evidencionog računa

Član 9.

Igraču je na aplikaciji dostupan pregled svih transakcija na njegovom evidencionom računu za posljednjih mjesec dana, uplate i isplate sa tačnim vremenom izvršenja, načinom uplate i isplate i iznosom i statusom, kao i eventualna ograničenja po transakciji.

Na zahtjev igrača, priređivač može igraču prezentovati pregled njegovih transakcija i u dužem periodu od perioda navedenog u prethodnom stavu ovog člana.

U ovoj aplikaciji igrač obavlja zahtjeve za elektronsku uplatu novčanih sredstava i zahtjeve

za isplate novčanih sredstava sa evidencionog računa.

Igrač je dužan da provjerava stanje evidencionog računa prilikom svakog prijavljivanja na aplikaciju priređivača. U slučaju bilo kakve neusaglašenosti stanja evidencionog računa sa evidencijom igrača o transakcijama igrač je dužan da bez odlaganja o tome obavijesti priređivača radi usaglašavanja stanja i preduzimanja eventualno potrebnih zaštitnih mjera.

3.  Uplata na evidencioni račun

Član 10.

Novčana sredstva u svrhu igre igrač može uplatiti na evidencioni račun elektronskim putem tako da su vidljiva nakon uplate, gotovinski u prostorijama u kojima priređivač priređuje igre na sreću u skladu sa Zakonom o igrama na sreću za koje postoji važeća licenca, bezgotovinski, putem bezgotovinskog poslovanja, svog bankovnog računa ili kartice za bezgotovinsko plaćanje (kreditne ili debitne kartice), putem elektronskih transfera i na drugi zakonom propisani način koji omogućava elektronsko poslovanje.

Uplaćenim sredstvima igrač raspolaže nakon što se evidentiraju na evidencionom računu igrača. Prilikom uplate sredstava na evidencioni račun priređivač ne naplaćuje naknade, izuzev uplate sredstava putem SMS-a i „kliker“ vaučera gdje se naplaćuju troškovi u visini od 5% od vrijednosti uplate na ime usluge transfera novca operatera, odnosno posrednika u prodaji.

Primjer: Igrač pošalje zahtjev za uplatu 10,00 KM tako što pošalje SMS poruku sa sadržajem “10” na broj 065 1234. Iznos koji će mu biti naplaćen sa telefonskog računa je 10,00 KM + cijena SMS poruke. U povratnoj poruci igrač će dobiti informaciju da je dobio vaučer u iznosu 9,50 KM, dok je 0,50 KM zadržano na ime ime usluge transfera novca operatera, odnosno posrednika u prodaji.

Pri uplati podržanim bankovnim karticama priređivač ne prikuplja podatke o karticama već samo evidentira izvršene i neizvršene transakcije tipom kartice i iznosom uplate.

4.  Uplata igre sa evidencionog računa

Član 11.

Prije uplate igre igrač mora imati sredstva na svom evidencionom računu. Dvostrukom potvrdom uplate igre igrač potvrđuje svoje učestvovanje u igri. Ova uplata se evidentira kao finansijska transakcija koja umanjuje stanje na evidencionom računu igrača. Jednom izvršena uplata igre ne može se poništiti.

Igra je prihvaćena nakon što je priređivač potvrdi odnosno kada se pojavi na pregledu računa igrača. U slučaju spora o vremenu kada je igra zaprimljena, primjenjuje se vrijeme kada je priređivač registrovao igru.

5.  Isplata dobitka na evidencioni račun

Član 12.

Svaki dobitak igrača aplikacija bilježi na njegovom evidencionom računu nakon potvrde konačnog rezultata događaja koji je predmet igre. Priređivač ne naplaćuje naknadu  prilikom isplate dobitka na evidencioni račun učesnika.

Priređivač zadržava pravo ispravke finansijske transakcije isplaćenog dobitka na evidencioni račun igrača ukoliko je isplata izvršena zbog tehničke greške ili pogrešno evidentiranog rezultata, te potom izvršiti povrat pogrešno evidentiranih sredstava.

U slučaju da igrač novac, koji je zbog tehničke greške ili pogrešno evidentiranog rezultata isplaćen na njegov virtualni račun, koristi za uplatu igre, iste se smatraju nevažećima, nezavisno od eventualnog kašnjenja dojave greške.

6.  Isplata sa evidencionog računa

Član 13.

Sa evidencionog računa igrača mogu se isplatiti samo sredstva raspoloživa za isplatu. U sredstva raspoloživa za isplatu evidentiraju se dobici. Isplata se obavlja na zahtjev igrača sa njegovog korisničkog naloga gotovinski na blagajni uplatnog mjesta priređivača ili na tekući račun igrača.

U slučaju isplate na blagajni uplatnog mjesta priređivača, isplata se vrši u roku od tri radna dana od dana podnošenja zahtjeva sa korisničkog naloga igrača.

Ukoliko igrač želi da mu se sredstva sa evidencionog računa isplate na njegov tekući račun,

dužan je da prije podnošenja zahtjeva za isplatu u polju za registraciju na svom korisničkom nalogu unese tačan broj tekućeg računa na koji želi da mu se izvrši isplata. Igrači su dužni da u polju za registraciju unesu isključivo broj svog tekućeg računa, odnosno zabranjeno je unošenje tuđih brojeva tekućih računa.

Igrač je dužan da na zahtjev priređivača dostavi dokaz o vlasništvu na tekućem računu, a priređivač je ovlašćen i na drugi način da izvrši provjeru tekućeg računa i identiteta igrača.

U slučaju neispunjenja obaveze igrača iz prethodnog stava ovog člana, priređivač ima pravo da odbije zahtjev za prenos sredstava.

Priređivač ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju greške igrača prilikom unošenja broja tekućeg računa, ili uslijed greške za koju je odgovorna banka preko koje se vrši prenos sredstava.

Igrač može mijenjati tekući račun tokom važenja njegovog korisničkog naloga, ali će se isplata vršiti uvijek na račun koji je naveden u polju za registraciju prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu. Igrač može imati svakog trenutka samo jedan aktivan tekući račun na koji će se vršiti prenos sredstava.

Od trenutka podnošenja zahtjeva učesnika za isplatu na njegov tekući račun, zahtjevana sredstva za isplatu se rezervišu na evidencionom računu igrača, i tim sredstvima igrač ne može raspolagati do trenutka izvršenja prenosa sredstava na njegov tekući račun. Prenos sredstava sa evidencionog računa na tekući račun igrača se izvršava trenutkom potvrde banke da je izvršen prenos sredstava.

Period rezervacije sredstava igrača opisan u prethodnom stavu, odnosno period prenosa sredstava od podnošenja zahtjeva učesnika do realizacije prenosa na njegov tekući račun, zavisi isključivo od banke preko koje se vrši prenos sredstava i priređivač ne snosi bilo kakvu odgovornost za dužinu trajanja prenosa sredstava.

Podaci o tekućem računu igrača služe isključivo za isplatu sredstava od dobitaka. Priređivač nema nikakvu mogućnost raspolaganja sredstvima na tekućem računu igrača.

7.  Korisnički nalog

Član 14.

Priređivač će u aplikaciji pružiti igraču pregled i mogućnost izmjene podešavanja korisničkog naloga kroz opcije: promjena podataka (lični podaci i podaci za učešće u igri).

Priređivač će prilikom svake promjene podataka igraču poslati e-mail sa obavještenjem o evidentiranoj promjeni i linkom za aktivaciju promjene ukoliko je potrebno.

Igrač je odgovoran za sve transakcije ostvarene preko svog naloga i svaka osoba koja se predstavi u aplikaciji unošenjem ispravnog korisničkog imena i lozinke smatra se vjerodostojnom, a sve novčane transakcije koje su obavljene na taj način priređivač će smatrati valjanim i neće prihvatiti zahtjeve za poništenje transakcija ni pod kojim uslovima.

8.  Korisnički podaci

Član 15.

Korisnički podaci obuhvataju lične podatke igrača i podatke za učešće u igri navedene prilikom registracije ili njihove naknadne izmjene. U slučaju izmjene korisničkih podataka igrač je dužan  bez  odlaganja  obavijestiti  priređivača  koristeći  aplikaciju  priređivača.  U  suprotnom odgovara za sve propuste ili nastalu štetu koja je nastala uslijed neobaviještenosti priređivača. U slučaju da je igrač zaboravio lozinku i zatraži promjenu iste priređivač će poslati e-mail sa linkom za unos nove lozinke.

9.  Lična ograničenja igrača

Član 16.

Priređivač će na zahtjev igrača omogućiti igraču da postavi lična ograničenja igre, iznos za uplatu ili dozvoljeni gubitak za određeni vremenski period koji igrač navede, a maksimalno 30 dana. Dozvoljeni iznos uplate za igre predstavlja najviši mogući ukupan iznos svih uplaćenih igara u zadatom vremenskom periodu. Dozvoljeni iznos gubitka predstavlja najviši mogući ukupni iznos gubitka koji igrač može pretrpjeti u zadanom vremenskom periodu. Po isteku odabranog vremenskog perioda, postavke ograničenja, nastavljaju se za slijedeći period istog trajanja, ukoliko igrač iste ne promjeni ili ukloni.

10.  Samoisključenje

Član 17.

Priređivač će na zahtjev igrača omogućiti igraču opciju ličnog isključenja iz igre na određeni vremenski period ili trajno. Samoisključenje, uključujući i trajno, nastupa ukoliko igrač svoj zahtjev u roku od 3 (tri) dana potvrdi klikom na link u odgovarajućoj e-mail poruci priređivača. Za vrijeme trajanja samoisključenja igrač će moći ograničeno upravljati svojim korisničkim nalogom, odnosno neće imati mogućnost uplate igara. Dobici iz igara uplaćeni prije, a ostvareni za vrijeme trajanja samoisključenja biće zabilježeni na evidencionom računu igrača.

11.  Istorija e-potvrda

Član 18.

Priređivač će u aplikaciji omogućiti igraču istoriju e-potvrda sa iznosima uplata i ostvarenim dobicima u posljednjih mjesec dana. Odabirom statusa ili vremenskog perioda na aplikaciji priređivača igrač ima mogućnost filtriranja podataka iz svoje istorije. Priređivač će osigurati igraču pregled detalja svake e-potvrde.

12.  Odgovorno priređivanje

Član 19.

Priređivač se u okviru zakonskih propisa i vlastitih načela odgovornog priređivanja obavezuje da će sprovoditi mjere i standard zaštite igrača od prekomjernog igranja. Samo punoljetnim osobama dozvoljeno je učestvovanje u igrama internet klađenje. Na internet stranicama priređivača dostupan je link do veb-sajta organizacije koje su specijalizovane  za pomoć igračima kod kojih je nastao problem zavisnosti od kockanja.

13.  Ograničenje raspolaganjem evidencionim računom

Član 20.

Priređivač ima pravo izvršiti privremeno ograničavanje raspolaganjem evidencionim računom igrača ili potpuno obustavljanje raspolaganjem ako utvrdi: neispunjavanje uslova iz člana 5., 6. i 7. ovih Pravila, kao i u svakom drugom slučaju predviđenom ovim Pravilima ili pravilima pojedinih igara, te pozitivnim zakonskim propisima. Privremeno ograničavanje raspolaganjem ili potpuno obustavljanje raspolaganjem evidencionim računom igrača će biti ukinuto kada prestanu postojati razlozi za njihovo uvođenje.

14.  Zatvaranje evidencionog računa

Član 21.

Zatvaranje evidencionog računa je isključenje igrača iz sistema priređivača. Zahtjev za zatvaranje evidencionog računa igrač može podnijeti isključivo u pisanom obliku u bilo kom trenutku bez navođenja razloga. Evidencioni račun se može zatvoriti tek po isteku roka za isplatu već uplaćenih igara. U postupku zatvaranja evidencionog računa igraču se isplaćuju sredstva za isplatu i uplaćena sredstva u skladu sa ovim Pravilima. Jednom zatvoren evidencioni  račun učesnik može ponovo otvoriti isključivo na pisani zahtjev. Priređivač zadržava pravo zatvoriti evidencioni račun učesnika ukoliko isti ne ispunjava uslove propisane ovim Pravilima ili pravilima pojedinih igara, te drugim pozitivnim zakonskim propisima.

Ukoliko se izvršene uplate ne koriste za usluge koje nudi priređivač, odnosno za učestvovanje u posebnim igrama na sreću preko sredstava elektronske komunikacije, priređivač ima pravo, u slučaju sumnje na zloupotrebu, da zatvori evidencioni račun igrača.

15.  Obavještenja igraču

Član 22.

Priređivač će na svojim internet stranicama istaknuti obavještenja o promjenama funkcionalnosti evidencionog računa, korisničkog naloga i aplikacija. Priređivač zadržava pravo da direktno kontaktira igrača u slučajevima važnim za njegovo lično korišćenje aplikacije priređivača. Priređivač će igraču slati promotivna obavještenja putem odabranog kanala za komunikaciju uz prethodno dobijenu saglasnost istog. Ako zbog igračevog propusta obavještenje ne može biti dostavljeno igraču, a isto je objavljeno na internet stranicama priređivača ili na njegovom korisničkom nalogu, smatraće se da je isto uredno dostavljeno.

IV  PRIHVAT I OBJAVA PRAVILA

Član 23.

Igrač prihvata ova Pravila na veb-sajtu priređivača tokom postupka registracije. Prihvat ovih Pravila od strane igrača zapisan je u okviru korisničkih podataka svakog registrovanog igrača.

Prihvatanjem ovih Pravila igrač daje pristanak za prikupljanje podataka iz člana 6. ovih Pravila i njihovu obradu u svrhu učestvovanja u internet igrama na sreću. Ukoliko igrač ne prihvati ova Pravila isti odustaje od svoje registracije u sistemu priređivača. Priređivač se obavezuje da na svom veb-sajtu objavi važeću verziju Pravila.

V  ZAŠTITA I SIGURNOST PODATAKA

 1. Lični podaci

Član 24.

Priređivač se obavezuje da prikuplja, obrađuje i čuva lične podatke o igračima i njihovim evidencionim računima isključivo u svrhu učestvovanja igrača u igrama na sreću kod priređivača. Priređivač će čuvati ove podatke kao poslovnu tajnu, te postupati sa istim u skladu sa važećim zakonskim propisima, te ovim Pravilima. Priređivač će preduzimati trajne mere zaštite ličnih podataka od njihove zloupotrebe, uništenja, gubitka, neovlašćenih izmjena ili pristupa. Na zahtjev priređivača u svrhu provjere identiteta ili punoljetnosti igrač je dužan dati na uvid lični identifikacioni dokument.

Priređivač zadržava pravo da otkrije lične informacije i podatke sa određenog korisničkog naloga u skladu sa članom 13. i članom 95. stav 8. Zakona o igrama na sreću.

2.  Lozinka

Član 25.

Igrač se obavezuje da čuva tajnost svoje lozinke jer je ona poznata isključivo i samo njemu, nepoznata je i nedostupna priređivaču, te igrač sam snosi sav rizik njene eventualne zloupotrebe.

VI  KLAĐENJE I KLAĐENJE UŽIVO/LIVE BET

Član 26.

Odredbe ovih Pravila važe i primjenjuju se na sva klađenja iz ponude priređivača, koja se priređuju putem interneta. Događaje koji mogu biti predmet klađenja priređivač objavljuje u svojoj ponudi na internet stranici priređivača i to sa tačno određenim vremenskim periodima u kojima opklada može biti plasirana, kvotama, uputstvom za klađenje, eventualnim posebnim uslovima za klađenje u određenom pojedinačnom događaju, kao i drugim informacijama od značaja za učestvovanje u igri.

Podaci u ponudi podložni su promjenama.

Član 27.

Priređivač nije odgovoran za greške pri kucanju, ljudske greške, softverske ili očevidne greške u odnosu na bilo koji proizvod ili informaciju na internet stranici priređivača.

O ispravno plasiranoj opkladi igrač dobija potvrdu o prijemu opklade (e-potvrda).

 • potvrda je jedini i isključiv dokaz za učestvovanje u igri onih igrača koji u istoj učestvuju putem interneta.

Od momenta prijema potvrde o prijemu opklade igrač nije u mogućnosti da otkaže ili promjeni plasiranu opkladu.

Član 28.

Igrač ne može plasirati više puta istu opkladu, odnosno opkladu sa istim pojedinačnim događajima, a u slučaju da učini isto, priređivač može sve opklade osim prvoplasirane poništiti.

Priređivač takođe zadržava pravo da u bilo koje vrijeme, uključujući i vrijeme poslije zaključivanja opklade, odbije bilo koju opkladu ili dio opklade, poništi bilo koju opkladu ili dio opklade ukoliko po svom diskrecionom pravu zaključi da postoji dogovor između različitih igrača ili sprega između njihovih korisničkih naloga, sa tim da u tom slučaju mora ostaviti validnim sva neodbijena ili neponištena klađenja.

Priređivač zadržava pravo da poništi bilo koje klađenje vezano za neki događaj koji je predmet klađenja ili njegov dio i zadržava pravo da suspenduje isplatu dobitka ukoliko je integritet tog događaja ugrožen, odnosno ukoliko priređivač ocijeni da postoji osnovana sumnja da je bilo ko djelovao u cilju određivanja ishoda događaja, kršeći na taj način odredbe i zvanična pravila o održavanju ovakvih događaja, ili čak ukoliko postoje dokazi na osnovu kojih se osporava regularnost u održavanju događaja. Uložena sredstva na ime pojedinačnih opklada u tom slučaju će biti vraćena na evidencioni račun igrača.

U slučaju da opklada bude prihvaćena po pogrešnom iznosu, priređivač zadržava pravo da takvu opkladu poništi.

Priređivač takođe zadržava diskreciono pravo da odbije transfer određenog iznosa novčanih

sredstava sa evidencionog računa ukoliko utvrdi da je dobijen kao rezultat bilo koje greške predviđene u članu 27. ovih Pravila, nepoštenih aktivnosti ili bilo kojih drugih aktivnosti za koje priređivač utvrdi da su preduzete iz nedopuštenih namjera.

U slučaju da igrač na evidencionom računu ne posjeduje dovoljno sredstava za plasiranu opkladu, a takva opklada bude greškom prihvaćena, priređivač zadržava pravo da takvu opkladu poništi.

Član 29.

Igraču je strogo zabranjeno da koristi bilo koji oblik programskih alata u korišćenju/upravljanju registrovanog korisničkog naloga.

Član 30.

Klađenje putem interneta je posebna igra na sreću u kojoj priređivač unaprijed određuje sportske i druge događaje i kvote za klađenje, a igrač slobodnom voljom bira znakove kojima obilježava ishod ponuđenog sportskog događaja ili grupe događaja.

Program sportskih i drugih događaja se objavljuje na veb-sajtu priređivača.

Iznos mogućeg dobitka određen je visinom kvote po kojoj je zaključena opklada i iznosom uloga.

Klađenje na događaj u toku (live bet) podrazumjeva klađenje u toku događaja kao i za vrijeme pauza (poluvrijeme i slično). Za klađenja na događaje u toku važe ista pravila kao i za klađenje prije početka meča osim ako nije naznačeno drugačije. Klađenje u toku pauze meča podrazumijeva klađenje u toku neke od pauza u meču (između dva poluvremena, između četvrtina i slično).

Klađenje se priređuje u kontinuitetu, od 0-24h.

Član 31.

Odredbe ovih Pravila važe i primjenjuju se za sva klađenja, koja je moguće organizovati u grupnim i individualnim sportskim disciplinama i u raznim drugim događajima koji po svojoj prirodi mogu biti predmet igara klađenja, u skladu sa članom 74. Zakona o igrama na sreću.

Igrač se na način određen ovim pravilima može kladiti na:

 1. rezultate pojedinačnih ili grupnih sportskih događaja;
 2. određeni događaj u toku sportskog takmičenja (broj postignutih golova, tačan rezultat, broj golova na poluvremenu i na kraju utakmice, ko će dati prvi gol, koji će igrač/tim biti najbolji strijelac, u kom poluvremenu će biti postignuto više golova, ko daje više ili manje golova, i sl.);
 3. uspjeh učesnika u zabavno-sportskim takmičenjima;
 4. druge događaje koji imaju slučajan karakter odnosno nemaju unaprijed poznat ishod.

Nisu dopuštena klađenja koja su u suprotnosti sa pozitivnim zakonskim propisima i opštim moralnim načelima.

Član 32.

Kod klađenja se koriste sljedeći znaci, odnosno tipovi: “1”, “X”, “2” i dvoznaci “1 ili X”, “1 ili 2” i “X ili 2”.

Znak “1” označava pobjedu domaćeg tima, znak “X” označava neriješen rezultat, a znak “2” označava pobjedu gostujućeg tima. U slučaju da se meč koji je predmet klađenja odigrava na neutralnom terenu znak „1“ se odnosi na prvonavedeni tim u listi za klađenje, a znak „2“ na drugonavedeni tim.

Dvoznaci su znaci koji istovremeno označavaju dva rezultata: znak “1 ili X” označava pobjedu domaćeg tima ili neriješen rezultat, znak “1 ili 2” označava pobjedu domaćeg ili gostujućeg tima i znak “X ili 2” označava neriješen rezultat ili pobjedu gostujućeg tima.

Za određene vrste klađenja, mogu da se koriste i brojne oznake od 0 do 9, slovne oznake M ili V ili kombinacije ovih oznaka, kao i druge oznake, na način kako to priređivač navodi u listi programa sportskih događaja.

Kombinaciju čini niz znakova za klađenje iz stava 1., 2. , 3. i 4. ovog člana. Broj znakova u nizu koji čini jednu kombinaciju kreće se između minimalnog i maksimalnog broja sportskih događaja koje je priređivač odredio za klađenje, od ukupnog broja ponuđenih sportskih događaja sa liste sportskih događaja za klađenje, a koje je igrač izabrao.

Sistem je poseban način formiranja (uvećanja) broja kombinacija za klađenje, i igraču se omogućava da formiranjem grupa događaja uvećava ukupan broj kombinacija za klađenje. Sistem je skup više pojedinačnih kombinacija na jednom tiketu, koji omogućava igraču u klađenju uplatu na jednom umjesto na više tiketa, gdje je moguće ostvariti dobitak čak i ako nisu pogođeni svi događaji, npr. – ”sistem 3 od 5″, potrebno je pogoditi minimalno 3 od 5 događaja da bi ostvarili jednu dobitnu kombinaciju. Igrač ima pravo na isplatu dobitka ako je pravilno prognozirao barem jednu od kombinacija na listiću. Jedan par se ne može odigrati dva puta u istoj kombinaciji, osim ako se specijalno ne naglasi posebnim pravilima.

Fiks je oznaka koja se koristi kod igranja sistema, da se njome označi određen događaj koji će učestvovati u svim kombinacijama koje je igrač odabrao.

Super par su izdvojeni mečevi koji imaju drugačije kvote i šifre u odnosu na te iste mečeve u standardnoj ponudi, ali imaju uslov za igru. Ne mogu se kombinovati međusobno mečevi iz grupe super par, maksimalno se može odigrati jedan super par na tiketu, ako tiket sadrži bar još 5 mečeva bez super para.

Član 33.

Kvota je decimalni broj koji unaprijed određuje priređivač za svaki sportski događaj koji je predmet klađenja i služi za izračunavanje visine dobitka.

Kvota može biti određena za svaki sportski događaj posebno, kao dio jedne kombinacije, ili za ukupnu kombinaciju, odnosno za sve sportske događaje koji čine tu kombinaciju.

U slučaju da su kvote određene za svaki sportski događaj posebno, kvota kombinacije dobija se množenjem kvota svih pojedinačnih sportskih događaja.

Priređivač zadržava pravo da promjeni kvote objavljene u programu sportskih događaja.

Prilikom izračunavanja dobitka uzimaju se u obzir kvote koje su važeće u momentu uplate klađenja i ispisane na e-potvrdi igrača.

Zbog eventualnih tehničkih problema, može doći do razlike u kvoti koja se vidi na platformi na kojoj se nalaze kvote za klađenje na događaj u toku i kvoti koja se vidi na e-potvrdi. Važeća kvota za klađenje, kao i za klađenje na događaj u toku (live bet) je isključivo ona koja se nalazi na e-potvrdi igrača.

Član 34.

Množilac učešća je broj kojim igrač uz posebnu doplatu označava koliko puta njegove kombinacije učestvuju u igri, odnosno koliko će se puta uvećavati njegov eventualni dobitak.

Član 35.

Hendikep je prednost u golovima (poenima, procentima ili drugim veličinama koje su u vezi sa događajem koji je predmet klađenja) koju priređivač unaprijed daje nekom igraču sa liste programa sportskih događaja za klađenje.

Konačan ishod događaja sa hendikepom formira se tako što se broju golova ili poena označenih kao hendikep dodaju i golovi ili poeni koje je stvarno postigao tim kome je dat hendikep.

Član 36.

Dupla šansa je korišćenje dvoznaka kod prognoziranja konačnog ishoda, čime se ne povećava broj odigranih kombinacija, a za koju se daje posebna kvota u listi programa sportskih događaja.

Član 37.

Miks predstavlja kombinaciju dva ili više različitih sportskih događaja iz člana 32. ovih pravila, ukoliko su ispunjeni minimalni uslovi za kombinacije igara, koje priređivač navodi u listi programa sportskih događaja.

Član 38.

Dobitna kombinacija je ona kombinacija za koju su tačno pogođeni svi ishodi sportskih događaja koje je igrač odabrao.

Član 39.

Minimalna pojedinačna cijena kombinacije za klađenje i uživo klađenje iznosi 0,01 KM. Minimalni iznos koji igrač može uplatiti za klađenje i uživo klađenje po opkladi iznosi 0,50 KM.

Minimalni iznos koji igrač može uplatiti za klađenje po opkladi za jedan meč na tiketu (singl) iznosi 2,00 KM.

Maksimalni iznos za isplatu dobitka igraču po opkladi za klađenje i uživo klađenje iznosi 100.000,00 KM

Maksimalni iznos dobitka po jednom uplaćenom tiketu za klađenje, a u odnosu na broj sportskih događaja (parova) koji su predmet klađenja su 250.000,00 KM za tikete koji sadrže od 1 do 29 parova i 1.000.000,00 KM za tikete koji sadrže 30 i više parova.

Član 40.

Iznos dobitnog fonda kod klađenja predstavlja zbir svih dobitaka igrača u klađenju i on nije unaprijed određen i ne zavisi od primljenih uplata za učešće u konkretnom kolu klađenja.

Iznos dobitka jednak je vrijednosti cijene kombinacije pomnožene proizvodom svih kvota za tu kombinaciju.

Izuzetno od načina utvrđivanja iznosa dobitka iz stava 1. ovog člana, iznos dobitka ne može da premaši maksimalan iznos dobitka definisan u članu 39. ovih pravila.

Član 41.

Igrači u klađenju prilikom plasiranja opklade obilježavaju sportske događaje na koje se klade znakovima iz člana 32. ovih pravila, pri čemu su igrači obavezni da se pridržavaju i objašnjenja koja se nalaze na listi programa sportskih događaja za klađenje.

Priređivač zadržava pravo da u svakom momentu, djelimično ili potpuno, bez davanja posebnog obrazloženja, ne prihvati klađenje igraču u igri.

Kad prihvati klađenje, priređivač prima uplatu i igraču vraća e-potvrdu o učešću u igri klađenja, koja sadrži vrijeme, datum, izbore igrača i iznos primljene uplate, koja predstavlja dokaz o učešću igrača u klađenju, na osnovu kojeg igrač kasnije ima pravo na isplatu eventualnog dobitka.

Član 42.

Priređivač prije početka klađenja određuje i objavljuje minimalne uslove za uplatu. Igrači su dužni da poštuju minimum i maksimum broja sportskih događaja za svaku vrstu klađenja onako kako je to priređivač objavio u ponudi sportskih događaja za konkretno kolo klađenja.

Član 43.

Igrač je dužan da plasira opkladu do početka prvog sportskog događaja na koji se igrač kladi, osim ako priređivač nije odredio drugačije. Priređivač ima pravo da za svaku igru i svaki događaj promjeni vrijeme do kada prima opkladu. Ovo ne važi za klađenje na događaj u toku kao i za klađenje u pauzi meča. Za klađenje na događaj u toku opklade se primaju tokom trajanja meča. Za klađenje u pauzi meča opklade se primaju u toku pauze.

U slučaju kada se izvrši uplata za klađenje na sportske događaje koji su već počeli ili su već završeni, priređivač zadržava pravo da takve događaje proglasi neregularnim, a opkladu poništi (kvota 1.00), osim ukoliko to ovim pravilima nije drugačije određeno. Ovo se ne odnosi na klađenje na događaj u toku i klađenje u pauzi. Kod klađenja na događaj u toku svaka opklada nakon objave rezultata smatra se nevažećom. Kod klađenja u pauzi ako se opklada izvršila nakon završetka pauze proglašava se nevažećom (kvota 1.00).

Član 44.

Po završetku sportskih i drugih događaja koji su bili predmet klađenja priređivač u roku od 24 časa objavljuje prikaz izvještaja o rezultatima tih događaja koji su bili u programu događaja za klađenje, na osnovu zvaničnih izvještaja koje službeno objavljuje organizator sportskog ili drugog takmičenja (nacionalna ili internacionalna udruženja liga, kup i slično) koji su jedino mjerodavni.

Rezultat mjerodavan za klađenje je onaj koji je postignut u regularnom toku utakmice ili takmičenja, osim ukoliko nije drugačije naglašeno. Produžeci i eventualni penali nakon produžetaka (jedanaesterci, sedmerci, slobodna bacanja i slično) se ne smatraju regularnim tokom utakmice ili takmičenja.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, naknadne odluke organizatora takmičenja nemaju utjecaj na rezultat klađenja (registrovanje meča drugim rezultatom uslijed neke kazne i slično).

Za klađenja na događaj u toku u teniskim mečevima iz kategorije „parovi“ koji se igraju na dva dobijena seta, treći set se računa kao jedan gem, ukoliko se isti igra kao taj-brejk.

Za klađenje prije početka meča kao i za klađenje na događaj u toku ponuda kvota prilagođena je dužini trajanja meča tako da su sve opklade važeće samo ako se fudbalski meč odigrao standardno 2×45 minuta ili skraćeno 2×40 minuta (neke prijateljske utakmice, mečevi između mlađih kategorija i slično). U svim ostalim slučajevima (ako je poluvrijeme fudbalskog meča trajalo 35 minuta, ili je meč odigran 3×30 min i slično) opklade se smatraju nevažećim i računa se kvota 1.00.

Član 45.

Ukoliko se dogodi da se opklada iz bilo kog razloga izvršila nakon početka meča ona se proglašava nevažećom (kvota 1.00). Ovo se ne odnosi na klađenje na događaje u toku i klađenje u pauzi. Kod klađenja na događaje u toku svaka opklada nakon objave rezultata smatra se nevažećom. Kod klađenja u pauzi ako se opklada izvršila nakon završetka pauze proglašava se nevažećom.

Član 46.

U slučaju promjene termina odigravanja meča, postignuti rezultat se smatra važećim ukoliko je meč odigran u roku od 50 sati od vremena navedenog u ponudi za klađenje.

U slučaju da se sportsko takmičenje ne održi u roku od 50 sati iz stava 1. ovog člana, za događaj iz tog sportskog takmičenja računa se kvota 1.00 (jedan).

U slučaju prekida sportskog događaja kod klađenja na događaj u toku, bilo kad tokom meča, sve opklade na događaj u toku čiji se ishod realizovao do trenutka prekida ostaju važeće.

Kod opklada na događaj u toku ako se sportski događaj prekine i do njegovog nastavka dođe u roku od 12 sati (12 sati od trenutka kad je sportski događaj prvobitno krenuo), sve opklade uplaćene za vrijeme njegovog trajanja prije prekida koje nisu realizovane važe i u nastavljenom terminu.

Ako se sportski događaj prekine u slučaju klađenja na događaj u toku i do  njegovog nastavka ne dođe u roku od 12 sati (12 sati od trenutka kada je sportski događaj prvobitno krenuo), sve opklade koje su uplaćene za vrijeme trajanja događaja u toku a nisu realizovane, smatraju se nevažećim i za njih važi kvota 1.00.

Ukoliko dođe do prekida meča prije službenog kraja i njegovog neodigravanja u roku od 50 sati, to da li se opklada smatra važećom ili ne zavisi od sporta.

Sportovi koji se mogu podijeliti u dva poluvremena (fudbal, košarka, rukomet, vaterpolo, ragbi i slično), ako se prekine u prvom poluvremenu opklada je nevažeća za sve vrste igara i računa se kvota 1.00. Ako se meč prekine po završetku prvog poluvremena, a prije početka drugog poluvremena, kao i bilo kada u toku drugog poluvremena rezultat u trenutku prekida je važeći za sve vrste igara.

Sportovi koji imaju unaprijed poznato vrijeme trajanja meča i koji se sastoje od tri trećine (hokej i slično), ako se meč prekine u toku prve dvije trećine opklade se proglašavaju nevažećim za sve vrste igara. Ako se meč prekine po završetku druge trećine, a prije početka treće trećine, kao i bilo kada u trećoj trećini, rezultat u trenutku prekida je važeći za sve vrste igara.

Kolektivni sportovi koji nemaju unaprijed poznato vrijeme trajanja, a pobjednik je onaj koji prvi osvoji tri seta (odbojka i slično), ukoliko su završena tri seta postignuti rezultat važi za sve vrste igara, u suprotnom opklade se smatraju nevažećim i računa se kvota 1.00.

Ukoliko u tenisu dođe do predaje meča računa se kvota 1.00 za sve vrste igara bez obzira u kom setu je meč predat. Ukoliko dođe do predaje prije početka meča važi kvota 1.00. Za teniske mečeve ne važi pravilo kvote 1.00, ukoliko se meč ne završi u roku od 50 sati.

Ukoliko u bejzbolu dođe do prekida meča iz bilo kog razloga i ne nastavljanja do kraja kladioničarskog dana, računa se kvota 1.00 za sve vrste igara.

Član 47.

Za sva klađenja, koja su primljena, a odigrana su na tim ili igrača koji je iz bilo kog razloga ispao ili odustao od daljnjeg takmičenja, smatra se da nisu dobitna i računa se kvota 1.00, osim ukoliko se drugačije ne navodi u listi programa sportskih događaja.

Član 48.

Kod ponuda u igrama „Košarka – igrači“ i „Dueli igrača“ u obzir se uzimaju i eventualni produžeci, a ukoliko košarkaš nije aktivno učestvovao u događaju sve opklade se proglašavaju dobitnim i za njih važi kvota 1.00 (smatra se da košarkaš nije aktivno učestvovao u događaju ukoliko je sjedio na klupi cijelu utakmicu i uopšte nije ulazio u igru).

Član 49.

Kod ponude u igri „Ukupno golova u ligama“ u slučaju neodigravanja jedne utakmice, računa se da su na njoj pala tačno dva gola, da su oba postignuta u drugom poluvremenu, odnosno da je domaćin postigao tačno jedan gol u drugom poluvremenu i da je gost postigao tačno jedan gol u drugom poluvremenu.

U slučaju neodigravanja više od jedne utakmice iz neke lige, koeficijent za tu ligu je 1.00.

U slučajevima prekida utakmice iz neke lige primjenjuju se pravila koja se odnose na prekinute fudbalske utakmice.

Ako je meč prekinut prije završetka prvog poluvremena, računa se da je meč odložen, odnosno da su pala tačno dva gola na utakmici (bez obzira na trenutni rezultat u trenutku prekida, kao i da su oba gola postignuta u drugom poluvremenu, odnosno da je domaćin postigao tačno jedan gol u drugom poluvremenu i da je gost postigao tačno jedan gol u drugom poluvremenu).

Ako je meč prekinut poslije završetka prvog poluvremena, računa se broj golova postignut do trenutka prekida.

Broj mečeva u jednoj ligi i njihovi termini odigravanja važe za mečeve koji su dati u listi.

Ako je ponuda za „Ukupno golova u ligi“ za neku ligu identična s ponudom u listi u broju utakmica iz te lige i u terminima, a naknadno dođe do promjene broja utakmica iz te lige ili termina, inicijalna ponuda važi.

Ova igra ne može se vezivati sa ostalom ponudom iz liste. Dozvoljeno je igranje u singlu i međusobno vezivanje.

Član 50.

Ako igrač sa nevažećim sportskim događajem ispunjava uslov o minimalnom broju sportskih događaja u jednoj kombinaciji, ta kombinacija je važeća, a za nevažeći sportski događaj računa se kvota 1.00.

Ukoliko se dogodi da je ishod klađenja unaprijed poznat priređivač takvo klađenje proglašava nevažećim.

Priređivač ima pravo u slučaju greške vezane za vrijeme ili mjesto održavanja događaja ili greške u kvoti objavljene na internet stranici priređivača uslijed greške u kucanju ili neke druge greške da događaj proglasi nevažećim.

Ukoliko se sportski događaj koji je predmet klađenja održava na neutralnom terenu priređivač nije dužan da u ponudi za klađenje navede tačno mjesto održavanja događaja.

Član 51.

Igrač u klađenju ima pravo da u roku od 7 (sedam) dana od dana objavljivanja zvaničnog izvještaja o rezultatima događaja, uloži pismeni prigovor priređivaču, ukoliko smatra da priređivač nije pravilno ustanovio dobitak.

Ako priređivač utvrdi da je prigovor osnovan, dužan je da u roku od 30 dana, po isteku roka iz stava 1. ovog člana, izvrši isplatu iznosa ostvarenog dobitka igraču u klađenju.

Član 52.

Isplata novčanih dobitaka u klađenju zastarijeva u roku od 30 dana, od dana objavljivanja zvaničnog izvještaja rezultata sportskog događaja za određeno kolo.

VII  MOJ BROJ

Član 53.

U igri „Moj broj“ igrač se kladi na rezultat događaja javnog izvlačenja brojeva drugih država čije nabrajanje nije limitirajuće: Austrija, Belgija, Finska, itd.

Moguće je kladiti se maksimalno na 15 brojeva.

Ponudu čine 54 igre za klađenje na brojeve. Kod svake pojedinačne igre na brojeve razlikuje se broj kuglica koje su u opticaju i koje se izvlače, dan i vrijeme izvlačenja, kao i kvote.

Na jednom tiketu je moguće klađenje na brojeve iz jedne države u jednom terminu.

Podigre za klađenje na brojeve su: jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam ili osam pogođenih brojeva. Ponuda podigara zavisi od izabrane igre za klađenje na brojeve, odnosno od broja kuglica koje se izvlače i ukupnog broja kuglica koje su u izvlačenju.

Dopunske kuglice koje se izvlače nisu predmet klađenja. Moguće je igrati sistem. Sistem u sistemu nije moguće igrati.

Minimalna uplata za pojedini listić iznosi 0,25 KM. Na sistemskom listiću minimalna uplata za pojedinu kombinaciju iznosi 0,01 KM, uz uslov da minimalni iznos uplate listića ne može biti manji od 0,25 KM.

Maksimalna isplata po listiću iznosi 20.000,00 KM, bez obzira da li je listić sistemski ili ne.

Tiket je dobitan ako se u terminu, danu i datoj državi u odnosu na koje je odigran tiket pojave određen broj pogođenih kuglica na koje se igrač kladio.

Detaljne ponuđene fiksne kvote se nalaze u dnevnoj ponudi za svaku od 54 igre i sve podigre klađenja na brojeve.

Ako iz nekog razloga ne dođe do nekog od rednog pojavljivanja brojeva (tehnički razlozi), za sve tikete koji su uplaćeni u tom periodu kvota je 1.00, odnosno igraču se vraća uložen novac.

Opklada se može primiti do dva minuta pred početak izvlačenja.

Dobitne kombinacija koje imaju osam pogođenih brojeva ne sadrže sedmice, petice, itd. Kombinacije koje imaju sedam pogođenih brojeva ne sadrže šestice, petice itd.

Tiket je dobitan ukoliko su pogođeni svi brojevi na jednom tiketu. Ukoliko se igra sistemski tiket potrebno je pogoditi brojeve u okviru odigranog sistema.

VIII  LUCKY SIX

Član 54.

Elektronska igra klađenja “Lucky Six” je igra klađenja na kompjuterski generisane događaje, u kojoj se za izbor događaja koristi generator slučajnih brojeva (RNG –  Random Number Generator) (u daljnjem tekstu: “Elektronska igra klađenja”).

Elektronska igra klađenja sudionicima nudi 48 brojeva, od kojih se u jednom kolu nasumično generira njih 35. Brojevi su podijeljeni u 8 grupa po 6 brojeva. Svaka grupa označena je određenom bojom: crvenom, zelenom, plavom, ljubičastom, smeđom, žutom, narančastom i crnom, kako slijedi:

 1. crvena grupa brojeva: 1, 9, 17, 25, 33, 41;
 2. zelena grupa brojeva: 2, 10, 18, 26, 34, 42;
 3. plava grupa brojeva: 3, 11, 19, 27, 35, 43;
 4. ljubičasta grupa brojeva : 4, 12, 20, 28, 36, 44
 5. smeđa grupa brojeva: 5, 13, 21, 29, 37, 45;
 6. žuta grupa brojeva: 6, 14, 22, 30, 38, 46;
 7. narančasta grupa brojeva: 7, 15, 23, 31, 39, 47;
 8. crna grupa brojeva: 8, 16, 24, 32, 40, 48.

Član 55. Minimalna uplata po izvlačenju iznosi 0,50 KM.

U slučaju sistema minimalna uplata po izvlačenju iznosi 0,01 po kombinaciji. Maksimalna uplata po izvlačenju iznosi 100,00 KM.

Maksimalni dobitak koji igrač može ostvariti jeste 20.000 KM, po jednom izvlačenju.

Igrači nemaju pravo izvršiti uplatu na više istih kombinacija u toku jednog izvlačenja, tj. nemaju pravo da uplate više listića sa istom kombinacijom za jedno izvlačenje.

Član 56.

Jedna runda Elektronske igre klađenja traje 5 minuta i sastoji se od najave, generisanja brojeva (prikaza izvlačenja) te objave rezultata Elektronske igre klađenja.

Ishodi  Elektronske  igre  klađenja,  odnosno  ishodi  ponuđenih  standardnih,  specijalnih  i

sistemskih klađenja su statistički nezavisni, slučajni i nepredvidivi brojevi koje generira generator slučajnih brojeva (RNG – Random Number Generator).

Generator slučajnih brojeva (RNG – Random Number Generator) certificiran je od strane pravne osobe koja je ovlaštena za certificiranje automata i sistema za igre na sreću.

Član 57.

Vrste klađenja i pravila po kojima igrač ostvaruje dobitak u igri Lucky 6 su sljedeće:

 1. Standardna opklada 6/35 – Klađenje 6/35 (šest od trideset i pet) nudi 48 brojeva (u rasponu od 1 do 48) od kojih igrač odabire 6 različitih brojeva. Tokom runde Elektronske igre klađenja, od ponuđenih 48 brojeva nasumično se generira njih Ukoliko se među navedenih 35 nalazi 6 brojeva odabranih od strane igrača, igrač ostvaruje dobitak jednak proizvodu uplata/uloga i koeficijenta naznačenog uz posljednji pogođeni broj;

 

Pogođeni broj na: Kvota Pogođeni broj na: Kvota
6. generiranom broju 10000 21. generiranom broju 40
7. generiranom broju 7500 22. generiranom broju 30
8. generiranom broju 5000 23. generiranom broju 25
9. generiranom broju 2500 24. generiranom broju 20
10. generiranom broju 1000 25. generiranom broju 15
11. generiranom broju 500 26. generiranom broju 10
12. generiranom broju 300 27. generiranom broju 9
13. generiranom broju 200 28. generiranom broju 8
14. generiranom broju 150 29. generiranom broju 7
15. generiranom broju 100 30. generiranom broju 6
16. generiranom broju 90 31. generiranom broju 5
17. generiranom broju 80 32. generiranom broju 4
18. generiranom broju 70 33. generiranom broju 3
19. generiranom broju 60 34. generiranom broju 2
20. generiranom broju 50 35. generiranom broju 1

Dva slučajna broja, koja se nalaze na pozicijama od 6. do 35. izvučenog broja, će biti označena sa dva slikovnasimbola – Gold Clover i Blue Clover (Zlazni i Plavi simbol).

Pravilo za Gold x2 Bonus: ukoliko se 6 brojeva odabranih od strane igrača nalazi među 35 generisanih brojeva, a posljednji izvučeni broj kombinacije se nalazi na poziciji označenoj Zlatnim simbolom, udvostručujese (x2) se koeficijent na kojem je izvučen posljednji pogodđeni broj dobitne kombinacije.

Pravilo za Blue&Gold x4 Bonus: ukoliko se 6 brojeva odabranih od strane igrača nalazi među 35 izvučenih brojeva, a posljednji izvučeni broj kombinacije se nalazi na poziciji označenoj Zlatnim simbolom, te se bilo koji drugi broj kombinacije nalazi na poziciji označenoj Plavim simbolom, koeficijent na kojem je izvučen posljednji pogođeni broj dobitne kombinacije se učetverostručuje (x4).

Pozicija Simbola na navedenom prikazu ishod je nasumičnog odabira i ne može se unaprijed predvidjeti. Kako si oigurali da je x4 Bonus uvijek dostupan, Plavi simbol će se uvijek nalaziti ispred Zlatnog simbola.

 1. Šest brojeva jedna boja (6/1) – Klađenje 6 brojeva jedna boja (6/1) nudi igraču mogućnost odabira i pogađanja boje generisane grupe brojeva. Igrač će ostvariti dobitak ukoliko tokom runde bude generisano 6 brojeva iste boje, odnosno boje prethodno odabrane od strane igrača. Na ovo klađenje primjenjuju se koeficijenti i pravila kao i za standardnu opkladu 6/35;
 2. Par/nepar u prvih 5 – U klađenju par/nepar u prvih 5 igrač može pogađati hoće li u prvih 5 generisanih brojeva biti više parnih ili neparnih brojeva. Koeficijent na oba ishoda događaja iznosi 1.80;
 3. Prvi broj par/nepar – U klađenju Prvi broj par/nepar igrač može pogađati hoće li prvi generisani broj runde biti paran ili nepara Koeficijent na oba ishoda događaja iznosi 1.80;
 4. Zbir prvih 5 brojeva (-122,5) – U klađenju Zbir prvih 5 brojeva (-122,5+) igrač može

pogađati hoće li zbir prvih 5 generiranih brojeva u rundi biti manji ili veći od 122,5. Koeficijent na oba ishoda događaja iznosi 1.80;

 1. Prvi broj (-24,5+) – U klađenju Prvi broj (-24,5+) igrač može pogađati hoće li prvi generisani broj u rundi biti manji ili veći od 24,5. Koeficijent na oba ishoda događaja iznosi 1.80;
 2. Boja prvog broja – U klađenju boja prvog broja igrač može pogađati boju prvog generisanog broja u rund Igrač ima mogućnost odabira jedne, dvije ili četiri boje. Koeficijenti na ishod događaja dodijeljeni su na sljedeći način:
  1. ako se  prvi  generisani  broj  podudara  sa  odabranom  bojom  od  strane  igrača, pripadajući koeficijent iznosi 7.20;
  2. ako se prvi generisani broj podudara sa jednom od dvije odabrane boje, pripadajući koeficijent iznosi 3.60;
  3. ako se prvi generisani broj podudara sa jednom od četiri odabrane boje, pripadajući koeficijent iznosi 1.80
 3. Broj izvučen među prvih 5 – U klađenju broj izvučen među prvih 5 igrač može pogađati hoće li odabrani broj biti među prvih 5 generisanih brojeva u r Koeficijent na ishod događaja iznosi 8.00;
 4. Sistemsko klađenje – U sistemskom klađenju igrač može odabrati više od 6 brojeva od ponuđenih 48, odnosno igrač može odabrati 7, 8, 9 i 10 brojeva, čime formiraju unaprijed definisane sisteme 6/7, 6/8, 6/9, 6/10. Za ostvarivanje dobitka igrač mora pogoditi minimalno 6 od ukupnog broja izabranih brojeva. U skladu sa povećanjem odabranih brojeva povećava se i broj kombinacija, kako slijedi:
  1. za sistem 6/7 mogući broj kombinacija je 7;
  2. za sistem 6/8 mogući broj kombinacija je 28;
  3. za sistem 6/9 mogući broj kombinacija je 84;
  4. za sistem 6/10 mogući broj kombinacija je

U sistemskom klađenju dobitak se obračunava na način da se ukupna uplata/ulog na listiću dijeli mogućim brojem kombinacija, nakon čega se dobiveni iznos uplata/uloga množi sa koeficijentom naznačenim uz posljednji pogođeni broj dobitne kombinacije.

Ukoliko igrač ostvari dobitak u sistemskom klađenju, pri čemu se uz jedan od odabranih generiranih brojeva nalazi Simbol, koeficijent na kojem je izvučen posljednji pogođeni broj se udvostručuje u svim dobitnim kombinacijama koje sadrže broj uz koji se nalazi Simbol.

Ukoliko igrač ostvari dobitak u sistemskom klađenju, pri čemu se uz dva odabrana generisana broja nalazi Simbol, koeficijent na kojem je izvučen posljednji pogođeni broj se utrostručuje u svim dobitnim kombinacijama koje sadrže dva broja uz koje se nalaze Simboli.

 1. „Future bet“ klađenje – U „Future bet“ klađenju igrač može odigrati bilo koju opkladu (standardnu, specijalnu, sistemsku) do 10 rundi unaprije U ovom slučaju svaka opklada se tretira kao zasebna opklada.

Član 58.

Igrač može odustati od izvršene uplate/uloga za sudjelovanje u Elektronskoj igri klađenja najkasnije 5 sekundi prije završetka odbrojavanja.

Igrač može odustati od izvršene uplate/uloga za Future listić najkasnije 5 sekundi prije završetka odbrojavanja prve runde. Naknadno odustajanje od izvršene uplate/uloga za Future listić nije moguće.

Ukoliko igrač odustane od izvršene uplate/uloga za sudjelovanje u Elektronskoj igri klađenja, u skladu sa Pravilnikom (storniranje uplate/uloga), ostvaruje pravo na povrat iznosa uplate/uloga.

Član 59.

Priređivač klađenja zadržava pravo promjene kvota uz uslov da o novim kvotama obavijesti igrače u igri isticanjem novih kvota na veb-stranici prije početka kola sa izmijenjenim kvotama.

Izvlačenje  brojeva  se  vrši  u  krugovima  (najava-odbrojavanje,  prikaz  kvota,  izvlačenje brojeva i objava rezultata).

Član 60.

Opklade se primaju na veb-stranici priređivača definisanog u skladu sa zakonskim odredbama za djelatnost priređivanja igara na sreću. Svaka primljena uplata za odabrane brojeve odnosi se na prvo sljedeće kolo, izuzev FUTURE klađenja, gdje se uplata odnosi na sljedećih 10 izvlačenja, računajući takođe od prvog sljedećeg kola. Opklade se primaju na način da igrač odabere svoje brojeve na veb-stranici priređivača i na taj način sebi kreira tiket sa navedenim odabranim brojevima, iznosom uplate i vremenom sklapanja opklade, te navedenim brojem kola u kom će se odabrani brojevi izvlačiti. Potvrdom igrača tiket se upisuje u bazi podataka priređivača i postaje aktivan.

Član 61.

Kao zvanični rezultat izvlačenja se uzima i priznaje jedino rezultat objavljen od strane priređivača i objavljuje se nakon svakog kola izvlačenja. Rezultati zadnjih 10 kola su dostupni na veb-stranici priređivača.

Priređivač zadržava pravo da u svakom momentu, djelimično ili potpuno, bez davanja posebnog obrazloženja, ne prihvati klađenje igrača u igri.

VIII  VIRTUELNE IGRE

Član 62.

Virtuelne igre su klađenje na rezultat kompjuterski generisane prezentacije događaja. Rezultati su kontrolisani Random Number Generatorom (RNG), koji izračunava rezultat meča ili igre na osnovu sistemskog rejtinga svakog pojedinačnog tima ili igrača.

Član 63.

Opklade na virtuelne igre se plasiraju pod istim uslovima kao i za obično sportsko klađenje.

Član 64. Minimum uplate je 0,25 KM  po opkladi.

Maksimalni iznos koji igrač može uplatiti na klađenje je 100,00 KM . Maksimalni dobitak po opkladi je 20.000,00 KM.

Član 65.

Mečevi i prezentacije virtuelnih igara se prikazuju igraču i svi igrači koji izvrše opkladu na isti meč ili igru će dobiti isti rezultat meča.

Član 66.

U slučaju da meč ili igra ne počne na vrijeme, nije kompletiran ili se rezultat ne prikaže, takav meč ili igra će biti proglašen sa kvotom 1.00, što znači da su uložena sredstva vraćena igraču.

Ukoliko se prilikom opklade desi tehnički problem na infrastrukturi priređivača, igra se nastavlja, a rezultati će biti objavljeni na internet stranici privređivača. Ukoliko tehnički problem bude na infrastrukturi proizvođača igre proglasiće se kvota 1.00, a uložena sredstva se vraćaju igraču.

Prihvaćene opklade na mečeve i igre koji tek treba da se dese u budućnosti će biti važeće ukoliko korisnik iz bilo kog razloga napusti sajt.

Član 67.

Vrste opklada na virtuelne igre su definisane ovim Pravilima.

Član 68.

Opklada na bilo koji virtuelni meč neće biti prihvaćena ukoliko je meč počeo.  Svaka opklada primljena nakon početka meča će biti poništena, a ulog će biti vraćen.

Potvrda o prihvatanju opklade odvija se odabirom opcije “Potvrdi” u formi predviđenoj za klađenje od strane igrača.

Član 69.

Nakon što su virtuelni mečevi i igre završeni, igraču se prikazuju rezultati svih odigranih mečeva i igara.

Poslije prikaza rezultata završenog kola, igraču se prikazuje najava sljedećeg kola. Istorija odigranih virtuelnih mečeva i igara se prikazuje na sajtu za određeni period.

Član 70.

Vrste virtuelnih igara su virtuelni fudbal, virtuelni tenis i virtuelna utrka pasa.

1.  Virtuelni fudbal

Član 71.

Virtuelna fudbalska liga omogućava 24 sata dnevno, 365 dana u godini klađenje na virtuelni fudbal. Liga se sastoji od 16 timova. Svaka sezona se sastoji od 30 kola, kao regularna fudbalska sezona tj. 15 utakmica svakog tima na domaćem terenu kao i 15 utakmica na gostovanjima. Istog trenutka kada se završi jedna sezona počinje nova. Opklade se mogu uplatiti svakog trenutka čak i u toku sezone.

Jedna sezona traje ukupno 141 minut. Podjeljena je na tri dijela:

 • Najava sezone – traje 2:30 minuta i najava je sezone koja treba da počne
 • Kola u sezoni– traje 137:30 minuta za svih 30 kola u toku sezone
 • Izvještaj sezone – traje 1 minut i predstavlja sumarni izvještaj sezone koja se završila Jedno kolo traje 4:35 minuta. Kolo je podjeljeno na:
 • Najava meča – traje 60 sekundi
 • Prvo poluvrijeme – traje 90 sekundi
 • Poluvrijeme – traje 10 sekundi
 • Drugo poluvrijeme – traje 90 sekundi
 • Izvještaj meča – traje 10 sekundi
 • Izvještaj kola – traje 15 sekundi

Opklada na VFL mečeve je moguća najkasnije 10 sekundi prije početka istih. Moguće je klađenje na mečeve unaprijed na sva kola do kraja sezone. Kada se odabere kolo koji još nije počelo opcijom „Odaberi kolo” otvara se ponuda mečeva koji se igraju u tom kolu kao i cjelokupna ponuda igara i kvota za taj meč. Postoji mogućnost klađenja na sljedeće igre i podigre:

 • Konačan ishod – pobjeda domaćina, neriješeno, pobjeda gosta
 • Konačan ishod sa hendikepom – pobjeda domaćina, neriješeno, pobjeda gosta
 • Prvi daje gol – domaćin daje gol, bez gola na utakmici, gost daje gol
 • Prvo poluvrijeme – pobjeda domaćina, neriješeno, pobjeda gosta
 • Ukupno golova – opklada da će pasti više ili manje golova na meču od ponuđene margine
 • Tačan rezultat – od 0:0 do 3:3 i ostalo

Moguće je vezivati sa ponudom ostalih mečeva u toku jednog kola ili kombinovati sa mečevima drugih kola u okviru VFL ponude.

Nije dozvoljeno kombinovati mečeve iz VFL ponude sa ostalom sportskom ponudom (npr. sa teniskim ili košarkaškim mečevima u regularnoj ponudi priređivača)

Sistemski tiketi nisu dozvoljeni.

Svi mečevi se mogu gledati u okviru integrisanog video prenosa u okviru internet čitača. U svakom trenutku u toku jedne sezone možete gledati prenos bilo kog meča koji je u toku. Simulacije mečeva su kreirane kombinacijom vještačke inteligencije i nezavisnog generatora nasumičnih brojeva. U isto vrijeme, performanse virtualnih fudbalskih igrača su bazirane na postojećim performansama svjetskih profesionalnih fudbalera (npr. broj postignutih golova, zdravlje, forma, statistike završenih mečeva i slično).

2.  Virtuelni tenis

Član 72.

Virtuelni tenis omogućava 24 sata dnevno, 365 dana u godini klađenje na virtuelne teniske turnire. U svakom trenutku se paralelno održavaju dva turnira. Svaki turnir ima 16 igrača i sastoji se iz četiri faze – osmina finala, četvrtfinale, polufinale i finale. Opklade se mogu vršiti na sve mečeve faze koja još nije počela. Naizmjenično se prikazuju turniri na šljaci i travi.

Kompletan turnir traje 25:30 minuta. Podijeljen je na tri dijela:

 • Najava turnira – ukupno u trajanju od 15 sekundi
 • Turnir– 3:30 minuta po fazi
 • Rezime turnira – ukupno u trajanju od 15 sekundi

Jedna faza traje 3:30 minuta. U zavisnosti koja je faza u pitanju svi mečevi imaju određen broj video “prenosa” (osmina finala ima osam mečeva, četvrtina finala ima četiri meča, polufinale ima dva meča i finale jedan meč). Svi mečevi su dostupni korisniku na gledanje.

Opklada na VTO mečeve je moguća najkasnije 10 sekundi pre početka istih. Postoji i mogućnost kombinovanih opklada kao i kombinacije opklada sa ostalim virtuelnim sportovima (VFL). Postoji mogućnost klađenja na slijedeće igre i podigre:

 • Pobjednik meča – pobjeda prvonavedenog igrača, pobjeda drugonavedenog igrača;
 • Pobjednik prvog  gema  u  prvom  setu  –  pobjeda  prvonavedenog  igrača,  pobjeda drugonavedenog igrača;
 • Tačan rezultat prvog gema u prvom setu – G:0, G:15, G:30, G:40, 0:G, 15:G, 30:G, 40:G
 • Pobjednik prvog seta – pobjeda prvonavedenog igrača, pobjeda drugonavedenog igrača;

–     Tačan rezultat prvog seta – 6:0, 6:1, 6:2, 6:3, 6:4, 7:5, 7:6, 0:6, 1:6, 2:6, 3:6, 4:6, 5:7, 6:7

 • Ukupan broj gemova u prvom setu – opklada da će biti više ili manje gemova od ponuđene margine. Postoje tri različite margine u ponudi;
 • Ukupan broj gemova u prvom setu je par/nepar – opklada da će ukupan broj gemova u prvom setu biti paran ili neparan broj:
 • Tačan rezultat meča – 2:0, 2:1, 0:2, 1:2;
 • Ukupno gemova na meču – opklada da će biti više ili manje gemova od ponuđene margine.

Moguće je vezivati sa ponudom ostalih virtuelnih igara u ponudi kompanije Mozzart.

Nije dozvoljeno kombinovati mečeve iz VTO ponude sa ostalom sportskom ponudom (npr. sa teniskim ili košarkaškim mečevima u regularnoj ponudi kompanije Mozzart).

Sistemski tiketi nisu dozvoljeni.

Svi mečevi se mogu gledati u okviru integrisanog video prenosa u okviru internet čitača. U svakom trenutku u toku jedne sezone možete gledati prenos bilo kog meča koji je u toku. Simulacije mečeva su kreirane kombinacijom vještačke inteligencije i nezavisnog generatora nasumičnih brojeva. U isto vreme, performanse virtualnih teniskih igrača su bazirane na postojećim performansama svjetskih profesionalnih tenisera (npr. broj osvojenih mečeva, zdravlje, forma, statistike završenih mečeva i slično).

3.  Virtuelna utrka pasa

Član 73.

Trka pasa je igra u kojoj igrač svoj novac ulaže na jednog od šest pasa koji se trkaju na hipodromu. Igra se odvija upotrebom softvera na principu generatora slučajnosti odabire jedan snimak trke pasa iz baze snimaka kojom server raspolaže i emituje ga po završenom primanju uplata igrača.

Igrač ima mogućnost da uloži na jednog psa i ukoliko taj pas pobijedi igrač dobija novac u iznosu koji je dobijen množenjem njegove uplate i kvote psa na kojeg se kladi. Da bi se na ovaj način igrač opkladio, potrebno je da izabere jednog ili više pasa iz prvog reda brojeva pasa.

Druga mogućnost je da se igrač kladi na poredak prvog i drugog, odnosno da uloži svoj novac na psa koji će pobijediti i na onoga koji će biti drugi. Ako igrač pogodi koja dva psa su u pitanju, iznos koji će dobiti jednak je proizvodu kvota ta dva psa i uplate koju je igrač uložio. Da bi se igrač opkladio na ovaj način, potrebno je da izabere psa iz prvog reda ponuđenih pasa (pobjednik) i psa iz drugog reda (koji mora završiti na drugom mjestu).

U slučaju da igrač odabere više pasa iz prvog reda i više pasa iz drugog reda, aplikacija će igraču iskombinovati sve moguće kombinacije odabranih pasa.

Treća mogućnost je kad se igrač kladi na poredak prvog, drugog i trećeg psa. Ako igrač pogodi kombinaciju prva tri psa, osvojiće iznos jednak proizvodu kvota ta tri psa i njegovog uloga. Da bi se igrač opkladio na ovaj način, potrebno je da izabere jednog psa iz prvog reda, jednog iz drugog i jednog iz trećeg. Ako izabere više pasa iz svih redova, aplikacija će napraviti sve kombinacije tih pasa.

Opklada na bilo koju trku neće biti prihvaćena ukoliko je trka počela. Svaka opklada primljena nakon početka trke biće poništena, a ulog će biti vraćen.

Priređivač zadržava pravo da u svakom momentu, djelimično ili potpuno, bez davanja posebnog obrazloženja, ne prihvati klađenje igraču u igri.

Ne postoji opcija storniranja tiketa. Igraču je omogućeno da pre uplate tiketa uradi još jednu

validaciju tiketa kroz namenski dijalog na web strani priređivača.

Vrijeme trajanja igre klađenje na trke pasa se obavlja od 0 do 24h, trajanje trke je 30 sekundi, a nova trka počinje na svaka tri minuta.

IX  KAZINO IGRE

Član 74.

Kazino igre su igre koje su zasnovane na slučajnim ishodima događaja koje generiše RGN (nasumični generator brojeva), prema matematičkim modelima igara primijenjenih za svaku igru posebno. Utvrđivanje dobitka se vrši tako što generator slučaja na softverskoj bazi odlučuje o dobitku ili gubitku u igri.

Član 75.

Vrste dobitaka zavise od visine uloga, izraženog u kreditima ili novcu. Mogući dobici se nalaze prikazani u okviru sekcije PAYTABLE i igrač u svakom trenutku može da pristupi ovoj sekciji dokle god je ulogovan u igru. Prilikom pojavljivanja neke dobitne kombinacije, dobitak se kako akustički, tako i vizuelno pojavljuje u svojoj vrijednosti i taj dobitak se može upotrijebiti za dalje igranje ili može biti isplaćen igraču u igri.

Kada se na ekranu aparata pojavi više dobitnih kombinacija računa se zbir svih dobitnih kombinacija kao dobitak.

U zavisnosti od tipa kazino igre, ukupna vrijednost dobitka može da bude najviše 6 (šest) hiljada puta veća od vrijednosti uloženih kredita, a ukupan fond odbitaka ne može biti manji od 80% uplaćenih sredstava.

Član 76.

U zavisnosti od tipa igre, igrač ima na raspolaganju da svoja raspoloživa sredstva u igri vidi kao poene ili kao pravi novac. Cijenu poena utvrđuje proizvođač igre i ona je jasno prikazana u sekciji PAYTABLE. Minimalna i maksimalna uplata kao osnov za učešće u igri se određuje od strane priređivača. Maksimalni iznos dobitnih kredita koji učesnik može da ostvari zavisi od tipa kazino igre.

Igrač ima na raspolaganju kredita u iznosu koliko mu je stanje na računu u veb kazinu.

Član 77.

U slučaju prekida rada hardvera ili u slučaju problema sa internet vezom na kazinu, ulog koji je prihvaćen od strane priređivača će ostati aktivan i biće obrađen od strane sistema. Igrač će moći da vidi rezultat nakon narednog uspostavljanja veze odnosno logovanja na svoj kazino nalog. Igra će automatski pokrenuti jedan spin sa visinom uloga koju je igrač odredio prije prekida igre uslijed kvara na hadrveru ili u slučaju problema sa internet vezom.

Ukoliko dođe do greške u kazino sistemu na kazinu na vebu prije nego što je ulog prihvaćen, ulog se automatski poništava i igraču će biti kredit uvećan za isnos uloga prije nastale greške.

Član 78.

Mjesto priređivanja kazino igara na vebu je veb-stranica www.mozzartbet.ba/kazino, uz odobrenje Republičke uprave za igre na sreću.

Član 79.

Način objavljivanja dobitka je takav da sama kazino igra prikazuje da li je igrač ostvario dobitak u kreditima i njegov iznos. Igrač može da zatraži isplatu na veb-stranici u okviru sekcije moj nalog (https://www.mozzartbet.ba/ba/korisnik).

Član 80.

Način upoznavanja igrača o igri je organizovan tako, da u svaka kazino igra na vebu sadrži pravila igre u okviru sekcije PAYTABLE ili pravila igre koja su istaknuta na veb-stranici.

Član 81.

Igrač može prekinuti igru i odustati od igre u svakom trenutku, te zatražiti isplatu na veb- stranici u okviru sekcije moj nalog (https://www.mozzartbet.ba/ba/korisnik) preostalih kredita i ostvarenih dobitnih kredita. Razlog da se ne isplati dobitak od strane priređivača igraču u igri postoji samo ukoliko se sa sigurnošću može dokazati da se igrač u igri koristio nedozvoljenim sredstvima, kao što su falsifikovane novčanice, elektronske naprave za ometanje rada kazino igara na webu i slično.

1.  Video slot

Član 82.

Sve igre tipa video slot imaju 5 kolona i od 3 do 100 linija, odnosno 243 ili 1024 kombinacije po kojima igrač može da ostvari dobitak, odnosno 3 kolone i 8 linija kod klasičnih video slotova. Visina uloga (STAKE) po liniji iznosi od 0,01 KM do 1,00 KM u zavisnosti koju igru igrač igra.

Igrač ima mogućnost da izabere i MAX BET dugme, koje automatski postavlja visinu uloga na maksimalnu visinu za odabranu igru. MAX BET ne utiče na povećanje uloga po liniji (STAKE). Igrač mora ručno da poveća iznos uloga po liniji (STAKE).

Pritiskom na dugme SPIN igrač pokreće igru u visini uloga koju jasno može da vidi u polju BET.

Tokom igre igrač uvijek jasno može da vidi koliko para ima na računu u polju BALANCE, visinu uloga u polju BET ili WAGER kao i iznos novca koji je osvojio tokom jednog spina u polju WIN ili WON.

Igrač ima opciju da izabere i automatsku igru. Pritiskom na dugme AUTO PLAY igra prikazuje igraču poruku da će igra automatski pokretati spinove dokle god igrač ručno ne zaustavi auto play mod ili dok ne ostane bez raspoloživih sredstava na računu. Ukoliko igrač želi da zaustavi auto play mod, mora da stisne dugme STOP AUTO.

Igrač u svakoj igri može da vidi detalje igre pritiskom na dugme PAYTABLE. U ovoj sekciji je moguće vidjeti raspored dobitnih linija u igri, vrijednosti simbola igre, specijalni simboli, kao i koliki je minimalan broj istih simbola koje igrač treba da dobije po liniji da bi ostvario dobitak.

Pored osnovnih simbola, u igri se javljaju i specijalni simboli. Jedan od njih je ANY PAYS. Ovaj simbol uvećava ulog u zavisnosti koliko je igrač ANY PAYS simbola dobio po jednoj liniji. 2 simbola uvećavaju automatski ulog za 2 ili 3 puta (zavisno od vrste igre), 3 simbola za 5 puta, 4 simbola za 25, 30 ili 50 puta (zavisno od vrste igre), 5 simbola za 250 ili 500 puta (zavisno od vrste igre). Drugi specijalni simbol je zamjenski simbol ili WILD. Ukoliko se igrač dobije ovaj simbol u kombinaciji sa nekim od ostalih simbola po jednoj liniji, taj simbol se računa kao zamjenski simbol.

Treći specijalni simbol je SCATTER. Ovaj simbol se ne mora pojaviti u određenoj liniji ili kombinacija da bi ista bila dobitna. Može se pojaviti bilo gdje u koloni. Četvrti specijalni simbol je MULTIPLIER koji umnožava dobitak određeni broj puta.

Neke od igara daju mogućnost za osvajanje JACKPOT-a. Iznos JACKPOT-a definiše priređivač i jasno je istaknut u svakoj igri. Da bi igrač osvojio JACKPOT na nekoj od igara potrebno je da igra za maksimalan ulog (BET ili WAGER) na igri i da osvoji pet istih simbola koji dodjeljuju JACKPOT. Visina maksimalnog uloga, kao i koje simbole igrač treba da dobije su definisani u svakoj igri i nalaze se u sekciji PAYTABLE.

Neke od igara imaju i BONUS. Bonus se osvaja kad se dobiju tri kombinacije određenog simbola (o kojem simbolu i o kojim kombinacijama je riječ vidljivo je u PAYTABLE sekciji igre). U zavisnosti koja od kombinacija je pogođena, visina uloga se povećava za 15, 20 ili 100 puta.

Vrste video slot igara su:

 1. Fortunes of Arabia
 2. Eye of the Pharaoh
 3. Tiki’s Treasure
 4. King of the Pharaos
 5. Treasure Trove
 6. Indiana Banana
 7. Crazy Chemist
 8. Circus Ringmaster
 9. Going 4 Green
 10. Bootleg Empire
 11. Sir Cash’s Quest
 12. Ink’d
 13. Buccaneer’s Booty
 14. Moon Voyage
 15. Checkered Flag
 16. Congo Quest
 17. Barnyard Bankroll
 18. Hallow’s Eve
 19. Sizzling Fruits
 20. Midfield Madness
 21. 5 Reel Drive

Član 83.

 1. Adventure Palace
 2. Age of Discovery
 3. Agent Jane Blonde
 4. Alaskan Fishing
 5. Arabian Rose
 6. Arctic Agents
 7. Arctic Fortune
 8. Around the World
 9. Asian Beauty
 10. Avalon
 11. Avalon II – The Quest for the Holy Grail
 12. Belissimo
 13. Big Break
 14. Big Kahuna
 15. Big Kahuna – Snakes and Ladders
 16. Big Top
 17. Break Away
 18. Break da Bank
 19. Break da Bank Again
 20. Bridezilla
 21. Burning Desire
 22. Bush Telegraph
 23. Bust The Bank
 24. Carnaval
 25. Cashanova
 26. Cashapillar
 27. Cashville
 28. Centre Court
 29. Cool Buck
 30. Cool Wolf
 31. Crazy 80s
 32. Crazy Chameleons
 33. Deck the Halls
 34. Dino Might
 35. Dogfather
 36. Dolphin Quest
 37. Dr Watts Up
 38. Eagle's Wings
 39. Elementals
 40. Fat Lady Sings
 41. Fish Party
 42. Flying Ace
 43. Football Star
 44. Fruit
 45. Galacticons
 46. Genies Gems
 47. Gift Rap
 48. Girls With Guns – Jungle Heat
 49. Girls With Guns II Frozen Dawn
 50. Gold Coast
 51. Gold Factory
 52. Golden Dragon
 53. Good to Go
 54. Gopher Gold
 55. Great Griffin
 56. Gung Pow
 57. Halloweenies
 58. Harveys
 59. Hellboy
 60. High Society
 61. Hitman
 62. Ho Ho Ho
 63. Hot Ink
 64. Hot Shot
 65. House of Dragons
 66. Immortal Romance
 67. In It To Win It
 68. Isis
 69. Jackpot Express
 70. Jason and the Golden Fleece
 71. Jewels of the Orient
 72. Jingle Bells
 73. Joker Jester
 74. Joy of Six
 75. Karate Pig
 76. Kathmandu
 77. King Arthur
 78. Kings of Cash
 79. Ladies Nite
 80. Lady in Red
 81. Leagues of Fortune
 82. Loaded
 83. Loose Cannon
 84. Lucky Koi
 85. Lucky Leprechaun's Loot
 86. Lucky Witch
 87. Mad Hatters
 88. Magic Boxes
 89. Magic Charms
 90. Max Damage
 91. Mayan Princess
 92. Mermaids Millions
 93. Money Mad Monkey
 94. Monster Mania
 95. Moonshine
 96. Mugshot Madness
 97. Munchkins
 98. Mystic Dreams
 99. Octopays
 100. Oriental Fortune
 101. Paradise Found
 102. Phantom Cash
 103. Piggy Fortunes
 104. Pollen Nation
 105. Prime Property
 106. Pure Platinum
 107. Racing For Pinks
 108. Rapid Reels
 109. Red Hot Devil
 110. Reel Gems
 111. Reel Strike
 112. Reel Thunder
 113. Retro Reels
 114. Retro Reels – Diamond Glitz
 115. Retro Reels – Extreme Heat
 116. Rhyming Reels Georgie Porgie
 117. Rhyming Reels Jack And Jill
 118. Rhyming Reels Old King Cole
 119. Rhyming Reels Queen of Hearts
 120. Riviera Riches
 121. RoboJack
 122. Roman Riches
 123. Santa Paws
 124. Santa's Wild Ride
 125. Scrooge
 126. Secret Admirer
 127. Secret Santa
 128. Silver Fang
 129. Skull Duggery
 130. So Many Monsters
 131. So Much Candy
 132. So Much Sushi
 133. Soccer Safari
 134. Sovereign of the Seven Seas
 135. Spring Break
 136. Starlight Kiss
 137. StarScape
 138. Stash of the Titans
 139. Sterling Silver 3D
 140. Sun Quest
 141. Supe It Up
 142. Sure Win
 143. Sweet Harvest
 144. Tally Ho
 145. The Finer Reels of Life
 146. The Rat Pack
 147. The Twisted Circus
 148. Throne of Egypt
 149. Thunderstruck
 150. Thunderstruck II
 151. Tiger Moon
 152. Tomb Raider
 153. Tomb Raider Secret of the Sword
 154. Totem Treasure
 155. Untamed – Bengal Tiger
 156. Untamed – Crowned Eagle
 157. Untamed – Giant Panda
 158. Untamed – Wolf Pack
 159. Vinyl Countdown
 160. Wasabi-San
 161. Western Frontier
 162. What a Hoot
 163. What on Earth
 164. Wheel of Wealth Special Edition
 165. Wild Catch
 166. Winning Wizards
 167. Witches Wealth
 168. Zany Zebra
 169. CashSplash 5 Reel
 170. Fruit Fiesta 5 Reel
 171. King Cashalot
 172. LotsALoot 3 Reel
 173. LotsALoot 5 Reel
 174. Major Millions 5 Reel
 175. Mega Moolah
 176. Treasure Nile
 177. WowPot
 178. Mega Moolah Isis

Detaljan opis svih video slot igara nalazi se u prilogu ovog Pravilnika (Prilog 1) i čine njegov sastavni dio.

2.  Slot

Član 84.

Kod slot igara dobitak može biti ostvaren samo po jednoj liniji i jednoj, dvije ili tri kolone. Vrijednost uloga (BET) zavisi od visine COIN-a koji se izabere. Visina COIN-a iznosi od 0,05 KM do 3,00 KM.

Igrač ima mogućnost da izabere i MAX BET dugme koje automatski postavlja visinu uloga na maksimalnu visinu za odabranu igru. MAX BET ne utiče na povećanje vrijednost COIN-a već igrač mora ručno da poveća vrijednost COIN-a.

Pritiskom na dugme SPIN igrač pokreće igru u visini uloga koju jasno može da vidi u polju BET.

Tokom igre igrač uvijek jasno može da vidi koliko para ima na računu u polju BALANCE, visinu uloga u polju BET kao i iznos novca koji je osvojio tokom jednog spina u polju WINNER PAID.

Igrač ima opciju da izabere i automatsku igru. Pritiskom na dugme AUTO PLAY igra prikazuje igraču poruku da će igra automatski pokretati spinove dokle god igrač ručno ne zaustavi auto play mod ili dok ne ostane bez raspoloživih sredstava na računu. Ukoliko igrač želi da zaustavi auto play mod, mora da stisne dugme STOP AUTO.

Kombinacije koje može da dobije po liniji i visinu isplate igrač može jasno da vidi u svakoj igri u okviru samog prozora igre.

Vrste slot igara su:

 1. Super Fruit
 2. Diamond Double
 3. Fish’ Derby
 4. Vault Breaker
 5. Bulls Eye
 6. Cash Clams

Član 85.

 1. Cash Crazy
 2. Cosmic Cat
 3. Couch Potato
 4. Double Magic
 5. Double Wammy
 6. Fantastic 7's
 7. Fortune Cookie
 8. Goblins Gold
 9. Jurassic Jackpot
 10. Legacy
 11. Monkeys Money
 12. Rock the Boat
 13. Spectacular Wheel of Wealth
 14. Triple Magic
 15. Wheel of Wealth
 16. CashSplash 3 Reel
 17. Fruit Fiesta 3 Reel
 18. Tunzamunni

3.  Video Poker igre

Član 86.

Poslije pokretanja igre pritiskom na taster “DEAL” pojaviće se pet karata koje su izabrane slučajno. Igrač može zadržati željenu kombinaciju karata i nakon dodatnog dijeljenja dobiti kombinaciju karata koja može sadržavati dobitak. Dobitak se iskazuje sa kreditnim poenima koje igrač može zadržati i nastaviti igru, ili naplatiti ostvareni dobitak.

Postoje 4 tipa Vidio Poker igara: 1 Hand, 3 Hand, 10 Hand i 50 Hand.

Minimalna vrijednost uloga iznosi 0,01KM, a maksimalna 10,00 KM. Igrač može da ulaže BET od 1 do 5. Pritiskom na MAX BET dugme igrač igra za maksimalni ulog. U zavisnosti od tipa igre (1 Hand, 3 Hand, 10 Hand ili 50 Hand) i visina beta i MAX BET-a je promjenljiva.

Igrač pobjeđuje i ostvaruje dobitak ukoliko pogodi jednu od kombinacija iz tabele koja je jasno prikazana u okviru svake igre.

Vrste Video Poker igara su:

 1. Jacks or Better
 2. Joker Poker
 3. Deuces Wild
 4. Deuces and Jokers
 5. Double Joker
 6. Aces & Faces

Član 87.

 1. Bonus Poker
 2. Dbl Bonus Poker
 3. Double Dbl Bonus Poker
 4. Str8 Flush Plus
 5. Ace & 8's
 6. Full House Bonus
 7. Flush Plus
 8. 4 Way Play
 9. Tens or Better
 10. Aces and Eights
 11. Aces and Faces
 12. Aces and Faces 4 Play Power Poker
 13. All Aces Poker
 14. All American
 15. Bonus Deuces Wild
 16. Bonus Poker
 17. Bonus Poker Deluxe
 18. Deuces and Joker
 19. Deuces and Joker 4 Play Power Poker
 20. Deuces Wild
 21. Deuces Wild 4 Play Power Poker
 22. Double Bonus Poker
 23. Double Double Bonus Poker
 24. Double Joker
 25. Double Joker 4 Play Power Poker
 26. Jacks or Better
 27. Jacks or Better 4 Play Power Poker
 28. Joker Poker
 29. Joker Poker 4 Play Power Poker
 30. Louisiana Double
 31. Tens or Better
 32. Tens or Better 4 Play Power Poker

4.  Grebalice – Scratch Games

Član 88.

Postoje dva tipa grebalica: grebalice sa 5 i grebalice sa 3 simbola. Igrač treba da izabere visinu uloga (STAKE) koji iznosi od 0,05 KM do 5,00 KM. Proporcionalno visini uloga, povećava se i visina dobitka u zavisnosti koje od ponuđenih simbola je igrač ogrebao.

Da bi igrač ostvario dobitak mora da ogrebe svih pet odnosno tri simbola koji se nalaze u listi sa dobitnim simbolima.

Igrač ima i opciju da igra sama “ogrebe” karticu i prikaže sve dobitne simbole dugmetom SCRATCH ALL.

Igrač može i da izabere broj kartica koje želi da mu sistem sam ogrebe. Biranjem više od jedne kartice, pokreće igru AUTO PLAY.

U igri postoje zamjenske kartice FREE CARDS. Kada igrač osvoji 3 ili 5 zamjenskih kartica (u zavisnosti od tipa igre Match 3 ili Match 5), igrač dobija jednu besplatnu igru u visini uloga u igri u kojoj je dobio zamjenske kartice.

Vrste grebalice igara su:

 1. Match 3 Bootleg Empire
 2. Match 3 Fortunes of Arabia
 3. Match 3 Eye of the Pharaoh
 4. Match 5 Bootleg Empire
 5. Match 5 Fortunes of Arabia
 6. Match 5 Eye of the Pharaoh
 7. Beer Fest
 8. Big Break
 9. Bowled Over
 10. Bunny Boiler
 11. Bunny Boiler Gold
 12. Cashapillar
 13. Crypt Crusade
 14. Crypt Crusade Gold
 15. Dawn Of The Bread
 16. Dragons Fortune
 17. Foamy Fortunes
 18. Freezing Fuzzballs
 19. Game Set And Scratch
 20. Golden Ghouls
 21. Granny Prix
 22. Hairy Fairies
 23. Halloweenies
 24. Hand to Hand Combat
 25. Lucky Numbers
 26. Mumbai Magic
 27. Offside And Seek
 28. Pharoah's Gems
 29. Plunder The Sea
 30. Six Shooter Looter
 31. Six Shooter Looter Gold
 32. Slam Funk

Član 89.

 1. Space Evader
 2. Space Evader Gold
 3. Super Zeroes
 4. Turtley Awesome
 5. Whack a Jackpot
 6. Wild Champions

5.  Stone igre

Vrste stonih igara su:

 1. Baccarat
 2. Blackjack
 3. Caribbean Poker
 4. Combat Cards
 5. Craps
 6. Pai Gow Poker
 7. Pontoon
 8. Progressive Blackjack
 9. Red Dog

Član 90.

 1. Roulette (American Roulette I European Roulette)
 2. Sic Bo
 3. American Roulette
 4. Atlantic City Blackjack Gold
 5. Baccarat
 6. Baccarat Gold
 7. Big 5 Blackjack Gold
 8. Classic Blackjack Gold
 9. Craps
 10. Cyber Stud Poker
 11. Double Exposure Gold
 12. European Blackjack
 13. European Blackja ck Gold
 14. European Blackjack Redea l Gold
 15. European Roulette Gold
 16. French Roulette
 17. High Limit Baccarat
 18. High Streak Euro Blackjack Gold
 19. HiLo 13 European Blackjack Gold
 20. Multi Hand – Classic Blackjack Gold
 21. Multi Hand – Vegas Downtown Blackjack Gold
 22. Multi Hand High Speed Poker
 23. Multi Wheel European Roulette Gold
 24. Multihand – Blackjack
 25. Multi Hand Atlantic City Blackjack Gold 6 Decks
 26. Multi-Hand Classic Blackjack Gold 6 Decks
 27. Perfect Pairs European Blackjack Gold
 28. Poker Pursuit
 29. Premier Euro Blackjack Gold
 30. Premier Euro Bon us Blackjack GOLD
 31. Premier Hi Lo 13 Euro Blackiack Gold
 32. Premier High Streak Euro Blackjack Gold
 33. Premier Roulette
 34. Premier Roulette Diamond Ed ition
 35. Single Deck BlackiackGOLD Spanish 21 Blackjack Gold
 36. Spanish Blackjack
 37. Super Fun 21
 38. Triple Pocket Holdem Gold
 39. Vegas Strip Blackjack
 40. Vegas Strip Blackjack Gold

Detaljan opis stonih igara nalazi se u prilogu ovog Pravilnika (Prilog 1) i čine njegov sastavni dio.

Vrste casual igara su:

 1. Bubble Bonanza
 2. Crown and Anchor
 3. Enchanted Woods
 4. Four by Four
 5. Germinator
 6. Hexaline

Član 91.

 1. Max Damage and the Alien Attack
 2. Pick n Switch
 3. Premier Racing
 4. Premier Trotting
 5. Spingo
 6. Triangulation

Detaljan opis casual igara nalazi se u prilogu ovog Pravilnika (Prilog 1) i čine njegov sastavni dio.

X ZAVRŠNE ODREDBE

Clan 92.

Priredivac ne snosi odgovornost za bilo kakvu stetu ili gubitke koji se mogu smatrati rezultatom i1i posljedicom koriscenja internet stranice priredivaca ili njenog sadrzaja, ukljucujuci bez ogranicenja kasnjenja ili prekide u radu, prekide komunikacijske mreze, svaku upotrebu ili zloupotrebu sajta i1i njegovog sadrzaja od strane neovlascenih lica.

U  slucaju  da  utvrdi  da  postoje  indicije  o  bilo  kakvim  prevarnim  radnjama  priredivac

zadrzava pravo da ponisti sve i1i pojedinacne igre igraca koje prepoznaje kao clanove iste grupe.

Clan 93.

Na sve aspekte priredivanja igre na srecu internet kladenje koji nisu regulisani ovim Pravilima, primjenjuju se odredbe Zakona o igrama na srecu, podzakonskih akata donijetih na osnovu tog zakona i drugi pozitivni propisi.

Clan 94.

Za rjesavanje sporova izmedu igraca i priredivaca nadlezan je Osnovni sud u Banja Luci.

Clan 95.

Ova Pravila primjenjuju se nakon dostavljanja istih Republickoj upravi za igre na srecu Republike Srpske, au skladu sa clanom 97. stav 1. Zakona o igrama na srecu Republike Srpske.

 

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.